تاثیر خیالبافی و نشخوار روی اضطراب

تاثیرخیالبافی و نشخوار روی افسردگی و اضطراب

در این مقاله از عبارتی به نام sluggish cognitive tempo استفاده شده است. این عبارت در گذشته برای توجه‌ کم و حواسپرتی به کار می‌رفته است. در این مقاله از این خصیصه و تاثیر آن بر اضطراب و افسردگی در بیش‌فعالی صحبت می‌شود.