خرداد ۱۴۰۲(فرمت تاریخ آرشیو ماهانه)

حافظه و گناهان آن

  حافظه تمام آن چیزی است که به اعمال ما هویت می بخشد. تمام آنچه که بودیم، آنچه که کرده ایم ، کودکیمان،نوجوانی، وابسته به

ادامه مطلب »